Džiūgaukite, teisieji, Viešpatyje, doriesiems tinka gyriaus giesmė.

Girkite Viešpatį arfomis, giedokite Jam, pritardami dešimčiastygiu psalteriu!

Giedokite Jam naują giesmę, grokite meistriškai su džiaugsmo šūksniais. 

Teisingas yra Viešpaties žodis ir visi Jo darbai atlikti tiesoje.

Jis mėgsta teisumą ir teisingumą. Viešpaties gerumo yra pilna žemė.

Viešpaties žodžiu sukurti dangūs, Jo burnos kvapu – visa jų kareivija.

 

Ps 33, 1–6