Leidykla „Upė“ – Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir internetinio knygyno upe-leidykla.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo tvarka.
1.2. Pasiliekame teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.
1.3. Interneto knygyne upe-leidykla.lt teisę pirkti turi:
1.3.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. asmenys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik su tėvų arba globėjų sutikimu, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų atstovai.
1.4 Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių punktu 1.3, turi teisę pirkti.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Pirkdamas upe-leidykla.lt parduodamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, galiojantį elektroninio pašto adresą), kurie būtini produktams pirkti, pristatyti ir mokėjimui vykdyti.
2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius produktų pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
2.3. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmeninius duomenis ir laikytis Privatumo nuostatų.
2.4. upe-leidykla.lt nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.
2.5. Svetainėje upe-leidykla.lt naudojamas anoniminis lankytojų žymėjimas slapukais, svetainės funkcionalumui užtikrinti. Slapukai nenaudoja ir nerenka jokios asmenį identifikuojančios informacijos.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Laikome, kad Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.
3.2. Užsakymo kopija išsiunčiama Pirkėjui ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
3.3. Ši pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą.
3.4. Pirkėjui neapmokėjus užsakymo per 7 dienas, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.

4. Šalių teisės ir pareigos
4.1. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtas prekes per protingą laikotarpį Lietuvos pašto registruota korespondencijos siunta.

4.2. Išsiuntęs prekes, Pardavėjas informuoja Pirkėją ir praneša siuntos registracijos numerį, pagal kurį Pirkėjas gali kreiptis į Lietuvos paštą arba sekti siuntą svetainėje www.post.lt.
4.3. Laikoma, kad išsiuntęs siuntą ir pranešęs Pirkėjui siuntos registracijos numerį, Pardavėjas įvykdė savo įsipareigojimus.
4.4. Negalėdamas įvykdyti užsakymo dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 5 (penkias) dienas į pradinę Pirkėjo sąskaitą.
4.5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti internetinio knygyno veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).

5. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
5.1. Prekių kainos upe-leidykla.lt nurodytos eurais.
5.2. Į Prekės kainą neįeina pristatymo mokestis, nebent nurodyta priešingai. Galiojančios atvežimo kainos nurodomos formuojant užsakymą.
5.3. Pirkėjas už Prekes gali atsiskaityti šiuo būdu:
5.3.2. elektronine bankininkyste.

6. Prekių pristatymas
6.1. Pirkėjas priimdamas prekes turi apžiūrėti, ar nėra pažeista siuntos pakuotė. Pirkėjas, pasirašęs siuntos priėmimo-perdavimo dokumente patvirtina, kad siunta yra tinkamos būklės.
6.2. Tuo atveju, jeigu siunta nepristatoma dėl Pirkėjo kaltės, pakartotinio siuntimo išlaidas privalo apmokėti Pirkėjas.

7. Pardavėjo taikomos akcijos
7.1. upe-leidykla.lt savo nuožiūra vykdo įvairias akcijas: prekių nukainavimus, rinkinių formavimus ir pan.
7.2. Pardavėjas savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo gali keisti akcijų trukmę, sąlygas arba iš viso jas atšaukti.

8. Naujienlaiškiai, katalogai
8.1. Pagal galimybes, Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie 8.1. punkte nurodytas akcijas Pirkėjo el. paštu (bet ne dažniau nei kartą per dieną).

9. Prekių grąžinimo tvarka
9.1. Pirkėjas gali grąžinti Prekes per 7 darbo dienas nuo jų gavimo dienos, pieš tai informavęs Pardavėją el.paštu upe@upe-leidykla.lt arba tel +370 611 39091.
9.2. Pirkėjui tenka visos Prekių grąžinimo išlaidos.
9.3. Grąžinamos Prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
9.3.1. prekė turi būti grąžinama toje pačioje pakuotėje, kurioje buvo gauta;
9.3.2. prekė turi būti nepanaudota, t. y. jos pakuotė nepažeista, apsauginė plėvelė nenuplėšta ir pan.);
9.3.3. grąžinant Prekę turi būti pridėta ir užsakymo kopija.
9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytos grąžinimo tvarkos.
9.5. Pinigai už grąžinamas Prekes Pirkėjui pervedami į pradinę sąskaitą per 30 darbo dienų, skaičiuojant nuo grąžinamos Prekės gavimo į Centrinį paskirstymo punktą dienos.
9.6. Jei grąžinama nekokybiška Prekė (pažeista knyga ir pan.) arba sumaišyta siunta (gauta ne ta prekė), Prekės grąžinimas vykdomas Pardavėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu arba telefonu. Nekokybiška Prekė bus pakeista kokybiška, o jei Prekės Pardavėjas neturės, į Pirkėjo nurodytą sąskaitą bus grąžinti pinigai.
9.7. Pardavėjui dar neišsiuntus siuntos, Pirkėjas gali paprašyti grąžinti mokėjimą ir Pardavėjas užsakytų prekių nebesiųs, bet grąžins pinigus į pradinę Pirkėjo sąskaitą, atėmus transakcijai taikomus mokesčius.
9.8. Prekių grąžinimo tvarka, jos pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami prekių Grąžinimo sąlygose.

10. Atsakomybė
10.1. Pirkėjas atsako už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą registracijos formoje.
10.2. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei trečiasis asmuo naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, šis asmuo laikomas Pirkėju.
10.3. Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.
10.4. Jei upe-leidykla.lt interneto puslapyje, naujienlaiškiuose ar kitoje reklaminėje medžiagoje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą.
10.5. Atsiradus žalai dėl Taisyklių nesilaikymo, kaltoji šalis atlygina patirtus tiesioginius nuostolius.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.